WIURILA GOLF & COUNTRY CLUB ry säännöt

1. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Wiurila Golf & Country Club ry ja sen kotipaikka on SALO. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on WGCC ry.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista järjestämällä koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja sekä muuta lajin harrastamista edistävää toimintaa. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

3 Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä. Ikärajat ovat samat kuin mitä kulloinkin määritetään Suomen Golfliiton säännöissä pelaajien ikärajoista. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja tai tarkoitusta vastaan tai muutoin syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan tai joka saamastaan kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut maksuvelvoitteitaan yhdistykselle, voidaan erottaa yhdistyksestä.

5. Kilpailutoimintaa koskeva valvonta- ja kurinpitovalta 

Hallitus ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla.

6. Jäsenmaksu 

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa vuosittain jäsen- ja liittymismaksut sekä niiden erääntymisajankohdat aikuis- ja nuorisojäsenille. Kunniajäseniltä ei jäsenmaksua peritä. 

7. Hallitus ja muut toimielimet 

Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen valitsee yhdistyksen vuosikokous puheenjohtajan ja kapteenin kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä, jotka valitaan kukin kolmeksi vuodeksi siten, että vuosittain aina kolmannes on erovuorossa. Erovuoroisuus ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet toimivat eri toimikuntien puheenjohtajina, jotka hallitus valitsee. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja määrätä hänen palkkaetunsa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta kutsusta tai milloin vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ottaa osaa päätöksentekoon. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö, jotka vuosikokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan. Tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastamiseksi tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta, jonka tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri sekä toiminnanjohtaja jokainen yksin ja varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

10. Kutsu yhdistyksen kokoukseen 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen julkaistaan vähintään viikkoa ennen yhdistyksen internet-sivuilla taikka lähettämällä jäsenille kutsu postitse tai sähköpostitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen. 

11. Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty. Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa - valitaan kaksi ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus - vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

Tämän lisäksi vuosikokouksessa on: - esitettävä hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto - päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille - valittava puheenjohtaja ja kapteeni joka toinen vuosi - valittava hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. - valittava yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö. - vahvistettava kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen perustuva talousarvio - vahvistettava jäsen- ja liittymismaksujen suuruus sekä niiden erääntymisajankohta - päätettävä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista sekä hallituksen kokouspalkkioista - käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asia, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys ennen tammikuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

12. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenillä jokaisella yksi ääni. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Koolle kutsuttu yhdistyksen kokous voi muuttaa yhdistyksen sääntöjä edellyttäen, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen kokous voi purkaa yhdistyksen edellyttäen, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 

14. Muut määräykset 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.